mediator Płock, mediacje Płock, mediacje rodzinne płock, mediator sądowy płock, mediator rodzinny płock, mediacje rówieśnicze płock,

Tajniki mediacji karnej. Mediator z Płocka

USŁUGI / INNE

Propagowanie mediacji jest zajęciem trudnym i żmudnym, szczególnie, iż nie jest to metoda rozwiązywania sporów zbyt popularna i znana szerokiemu gronu odbiorców. O ile na czoło w temacie wysuwa się mediacja w sprawach rodzinnych, o tyle postępowanie mediacyjne w sprawach karnych wzbudza, jak wyjaśnia mediator Płock, zdziwienie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, ile dobrego może przynieść postępowanie mediacyjne w przypadku postępowania karnego.

Mediacja dobra na wszystko

mediator Płock, mediacje Płock, mediacje rodzinne płock, mediator sądowy płock, mediator rodzinny płock, mediacje rówieśnicze płock,

Postępowanie mediacyjne jest idealne do zastosowania w przypadku konfliktów na tle m.in. spraw rodzinnych, sąsiedzkich, gospodarczych. Na drodze mediacji możemy wypracować konsensus co do spraw najbardziej emocjonalnych i trudnych. O zaletach mediacji i dziedzinach w których jest wykorzystywana, mowa na stronie http://mediatormikos.pl/. Jednocześnie mediacja, jest coraz częściej stosowana w relacjach pokrzywdzony – sprawca, wynikających z postępowania karnego.

Mediacja karna

Mediacje Płock obejmują sprawy z zakresu mediacji karnych kierowanych do mediatorów na wniosek stron, jak również prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i sądu w postępowaniu właściwym za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego.
Mediację w sprawach karnych prowadzi mediator wyznaczony lub wybrany przez strony. Kluczową rolę w mediacji karnej ma zasada dobrowolności, oznaczająca, że każda z zainteresowanych stron musi wyrazić zgodę na postępowanie. Brak takiej zgody, oznacza brak możliwości przystąpienia do postępowania mediacyjnego.

Rola mediatora

Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych jest postępowaniem specyficznym. W sytuacji, w której po przeciwnych stronach występuje pokrzywdzony i oskarżony, rola mediatora jest nieoceniona. On bowiem kieruje procesem mediacji i organizuje spotkania stron. On również musi wiedzieć jak zapanować nad emocjami, które często pojawiają się u pokrzywdzonego w związku z przeżyciami jakich doznał ze strony oskarżonego. Dlatego znaczącą częścią pracy mediatora w trakcie spotkania jest zapobieganie wzajemnym oskarżeniom. Mediator musi doprowadzić do sytuacji, w której obie strony zrozumieją, że nie ważne są na obecnym etapie zdarzenia z przeszłości, a rozwiązanie problemu. Mediator musi wysłuchać stron i pomóc im w sformułowaniu odpowiedniej ugody, która będzie zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Cel mediacji karnej

W trakcie mediacji, strony winny ustalić sposób naprawy krzywdy wyrządzonej pokrzywdzonemu. Jej forma i sposób wykonania zależy tylko od stron. W związku z czym, kierując się zasadą dowolności, strony mogą umówić się na wypłatę określonej kwoty, jak i naprawienie krzywdy w formie niepieniężnej, np. poprzez wykonanie określonej pracy. Mediacja w sprawach karnych daje możliwość pokrzywdzonemu przedstawienia swojego punktu widzenia, wyrzucenia emocji, faktycznego zobrazowania potrzeb i rozmiaru doznanej krzywdy i przebaczenia sprawcy. Natomiast oskarżony uzyskuje możliwość rekompensaty za swój czyn, wzięcia odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz szczerze przeprosić poszkodowanego, co często ma większy walor niż zadośćuczynienie pieniężne. http://mediatormikos.pl/

Wpływ mediacji na postępowanie karne

Mediacja zakończona ugodą nie kończy postępowania karnego. Wpływa jednakże na wynik postępowania w zależności od jego typu. W przypadku postępowania z oskarżenia prywatnego, postępowanie w takiej sytuacji może zostać umorzone. W innym przypadku, postępowanie może zostać warunkowo umorzone na wniosek prokuratora lub decyzji sądu. Również w przypadku wymiaru kary, sąd ma obowiązek uwzględnić wynik mediacji, co pozwala na nadzwyczajne złagodzenie kary.

Dodaj komentarz